Deontologische code van Uit Jezelf

 

Deze 10 punten zijn te beschouwen als engagementen die ik als coach onderschrijf.

 

1.  De coach is tijdens de coachinggesprekken oordeelloos, heeft zijn aandacht volledig bij de coachee en beschikt over een aantal basisvaardigen die nodig zijn om een coachinggesprek te leiden en te structureren.

 

2.  De coach zal zich regelmatig bijscholen, volgt intervisies en indien hij de noodzaak voelt, zal hij een supervisie aanvragen bij een ervaren collega of één van de trainers.

 

3.   Hij zal in het coachingtraject enkel die aanmeldingen behandelen waarvoor hij de bekwaamheid bezit en zal geen beloften doen of resultaten voorspiegelen die hij niet kan waarmaken.

 

4.   Hij zal altijd zijn competenties kennen als coach en binnen het kader van deze competenties blijven. Dit betekent dat de coach de coachee zal doorverwijzen voor vragen die niet binnen zijn competenties vallen. Eventueel kan dan het coachingtraject tijdelijk onderbroken worden of zelfs volledig afgerond worden, in het belang van de coachee.

 

5.  De coach gaat zorgzaam om met de coachee en de gebruikte methodieken (VORK-model en OCP-methodiek). Hij is zich te allen tijde bewust van de kracht en de impact van de methodiek en gebruikt deze met verantwoordelijkheid.

 

6.   Alles wat tijdens de coachinggesprekken besproken wordt, is vertrouwelijk. De coach engageert zich om hiervan niets naar buiten te brengen, zonder uitdrukkelijk akkoord van de coachee. Deze regel geldt ook in het geval van een derde opdrachtgever.

 

7.   Als de coach voelt dat hij om gelijk welke reden niet neutraal kan blijven tegenover de coachee, zal hij dit inbrengen en indien nodig het coachingtraject beëindigen en de coachee doorverwijzen naar een collega. De coach zal vermijden dat er conflicten ontstaan tussen zijn belangen en die van de coachee.

 

8.   De coach zal steeds vooraf heel duidelijk de prijs en de modaliteiten aan de coachee communiceren. Hij zal ook een indicatie geven van te verwachte lengte van het coachingtraject.

 

9. Voor OCP: de coach verwijst tijdens het intakegesprek de coachee naar de website www.bevrijdjezelf.be en specifiek naar de deontologische code en de cliëntendienst.

 

10.  De coach respecteert de intellectuele rechten die het Ontwikkelingsinstituut bezit voor de OCP-methodiek en alles wat hiermee gepaard gaat.